Kráľovský strom do kráľovského mesta

Skalica je mesto s nádhernou zelenou scenériou. Od úpätí predhoria Bielych Karpát nás vítajú lány skalických vinohradov, ktoré zaberajú viac ako 14km2 územnej plochy chotára mesta. V tesnej blízkosti vinohradov je vybudované golfové ihrisko na ploche viac ako 100 hektárov. Ďalšími zelenými skvostami v Skalici je prírodná rezervácia Veterník (skalický Vintoperk), ktorá vďaka svojim ideálnym podmienkam umožňuje výskyt vzácnych a ohrozených rastlinných druhov. Ďalej je to záhrada pri františkánskom kláštore so zelenou lúkou.

Na území mesta Skalica je množstvo ďalších menších zelených plôch so stromami, ktoré sú dôležité z viacerých praktických aj estetických dôvodov. Stromy zlepšujú ovzdušie produkciou kyslíka a pohlcovaním oxidu uhličitého, zmierňujú a zlepšujú klímu vyrovnávaním teplotných extrémov (zmierňujú vysoké teploty, regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu), znižujú hluk a veternosť, zlepšujú pôdne podmienky, zadržiavajú vlahu, zvyšujú biodiverzitu, ale majú aj veľký sociálny význam, keďže vytvárajú podmienky a prostredie pre stretávanie sa ľudí v parkoch a verejných záhradách alebo poskytujú prostredie pre športovcov, ako rekreačných tak profesionálnych.
Jeden listnatý strom dokáže vyprodukovať také množstvo kyslíka, koľko ho ročne vdýchne približne 10 ľudí. Preto zasadiť čo i jeden strom v Skalici pre mňa znamenalo zvýšiť kvalitu života pre 10 Skaličanov ročne. Z tohto dôvodu bolo pre mňa ako výzvou, tak cťou zapojiť sa do skrášlenia nášho mesta a zorganizovať výsadbu orechovej aleje v oblasti Dlhých vysokých polí. Spolu s členmi nášho združenia ako aj s dobrovoľníkmi zo Skalice, sme doplnili prázdne miesta v stromoradí a zabezpečili pravidelné zavlažovanie. Našim cieľom je zveľaďovanie a zlepšovanie životného prostredia, ako aj zvyšovanie jeho kvality pre všetkých Skaličanov.

A prečo práve orechová aleja? Tak, ako je Skalica mesto s kráľovským prívlastkom, tak je orech označovaný za kráľovský vďaka jeho pozitívnym vplyvom nielen na životné prostredie. Orech kráľovský sa nazýva aj liečivým stromom vzhľadom na jeho pozitívne účinky orechov na čistenie krvi, znižovanie hladiny cukru v krvi alebo mierne znižovanie krvného tlaku. Medzi najvýznamnejšie pozitívne vplyvy na životné prostredie, okrem už spomínaných dôležitých účinkov stromov všeobecne, patrí odpudzovanie hmyzu, parazitov a hlodavcov. Práve z tohto dôvodu, je orech kráľovský aj obľúbený strom pre gazdovstvo. V neposlednom rade treba spomenúť aj chutné orechy, ktoré nám orechová aleja urodí. A tak sme do kráľovského mesta zasadili kráľovský strom, aby sme do nášho skalického trdelníka použili naše skalické orechy.

Verím, že týmto krokom dokážeme zveľadiť naše kráľovské mesto kráľovskými stromami aj pre ďalšie generácie a zároveň tak inšpirovať našich spoluobčanov ku spoločnej starostlivosti o životné prostredie.