VÍZIA MESTA

Ochrana obyvateľov pred dopadmi dnešnej doby.

Doposiaľ sme sa nespamätali z rán, ktoré nám uštedrila covidová pandémia, stali sme sa kontaktnou krajinou vojnového konfliktu a čelíme vlne inflácie a zdražovania.
Odmietam byť súčasťou pasívneho postoja voči vonkajším okolnostiam. Z pozície primátora sa zameriam na riešenie kľúčových a životne dôležitých oblastí pre život Skaličanov. Potrebujeme zvýšiť energetickú efektívnosť a samostatnosť, ruka v ruke s ochranou klímy. Súčasne chcem rozširovať sieť cyklotrás v meste a okolí, podporovať tradície (mestské budovy a stavby, kultúra, vinohradníctvo), vzdelanie a šport.
Vízia mesta sa dotkne skutočne všetkých obyvateľov nášho mesta od najmladších po najstarších, od zamestnancov po zamestnávateľov. Skalicu treba zanechať ďalším generáciám v lepšom stave, než v akom bola dočasne odovzdaná nám.

TURIZMUS, VINÁRSTVO, CYKLISTIKA

Cyklotrasa nemá byť iba trenažér, ale musí dávať aj zmysel. Má prepájať nielen mesto, ale aj body hodné záujmu.
Neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky mesta je turizmus. Mám v pláne vybudovať systém cyklotrás, ktoré povedú od Baťovho kanála okruhom Skalice smerom na Vintoperk cez vinohrady a vinárske búdy. Na to je priamo naviazaný zámer priviesť do vinohradov mestský vodovod, aby vinohradníci boli schopní turistom poskytovať služby vo vysokom hygienickom štandarde a na dôstojnej úrovni.
Pre zabezpečenie cyklomobility bude vybudovaná nosná cyklistická kostra a vonkajší hradobný okruh, čím ponúkneme možnosť prebicyklovania Skalicou bezpečne, bez nutnosti opustiť cyklotrasu.

PARKOVANIE

Zlepšenie a rozšírenie parkovacích možností na sídliskách a systematické nastavenie možností parkovania v centre mesta, aby sme zamedzili situáciám, keď nie je možné vo frekventovaných časoch zaparkovať v centre mesta.

Momentálna situácia znižuje kvalitu života obyvateľov Skalice, či majiteľov obchodov a kaviarní v centre mesta.

ENERGIE, KLÍMA, VODA

Problémom sú vysoké ceny, ale aj naša závislosť a nedostatok času na reakciu. Sme zraniteľní. Z množstva konferencií a odborných seminárov, na ktorých sa dlhodobo a pravidelne zúčastňujem, som získal ucelený obraz a odborný názor, ako sa dá efektívne zmierňovať inflačno-energetický dopad na krajinu, mesto a ľudí.

Časy, keď nám zemný plyn poskytoval pocit istoty a bezpečia nízkych cien, sú zrejme nenávratne preč. V dôsledku ťažkej geopolitickej situácie sú ceny energií privysoké a dodávky ohrozené. Práve oblasť energetiky a zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov je jednou z najdôležitejších častí vízie Skalice.

Založením združenia právnických osôb, samosprávy a akademického sektora v spolupráci s dodávateľmi energií a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov vytvoríme v našom meste energetickú komunitu založenú na využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Znížime závislosť a v konečnom dôsledku nielen mesto, ale aj my, jeho občania, budeme platiť menej peňazí za energie. Pripravované riešenie znižuje v dlhodobom horizonte tiež emisie CO2. Skalica má predpoklady na múdre hospodárenie s vodou, ktoré zahŕňa opatrenia na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody, čistenie a využívanie sivej vody. Spolu s ochranou vody a výsadbou zelene tak dosiahneme dlhodobo stabilné a udržateľné prostredie pre plnohodnotný život v našom meste.

KULTÚRA, UMENIE A VEREJNÝ ŽIVOT

Predchádzajúce generácie nám zanechali budovy a stavby so značnou historickou hodnotou. Tieto musíme naďalej udržiavať. Mesto musí vytvárať podmienky na tvorbu modernej infraštruktúry s citom k historickému odkazu nášho mesta.

Sú miesta, ktoré momentálne nevyužívajú svoj plný potenciál. Napríklad revitalizácia a tvorba parkov ako miest pre ľudí. Slúžiacich na prechádzky, beh, korčuľovanie, posedenie na lavičkách pod stromami či hranie sa detí na trávnatých plochách.

Kvalitný verejný život je však podmienený aj kvalitným verejným priestorom. Za týmto účelom je treba revitalizovať záhradu pri františkánskom kláštore so zelenou lúkou, dopravné ihrisko, park J. A. Komenského pri Evanjelickom kostole, tehliarenskú jamu a pokračovať v plánovanom projekte revitalizácie Hájek.
V Skalici máme silnú kultúrnu a hudobnú tradíciu. Naša kultúra má však veľmi stiesnené podmienky pre svoju činnosť. Práve táto skutočnosť nás núti k rekonštrukcii alebo výstavbe kultúrno-kreatívneho centra. Miesta, ktoré bude centrom a spojovateľom tradičného, ale aj moderného umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.
Zároveň je potrebné skvalitniť obsah a plánovanie letných spoločenských akcií s ohľadom na vyššiu pridanú hodnotu pre obyvateľov a turistov.

ŠKOLSTVO

V posledných rokoch zaznamenávame výrazný pokles počtu študentov skalických stredných škôl. Za posledných osem rokov je pokles na úrovni 25%! Stratou mladých ľudí strácame našu budúcnosť.

Jedným z dôvodov je absencia bilingválneho štúdia, ktoré je v dnešnom globalizovanom svete už štandardom. Preto je v oblasti školstva našou prioritou zavedenie bilingválnej formy vzdelávania. Ako príklad uvediem, že okolité mestá ako Myjava, Senica a Malacky disponujú možnosťou tohto typu štúdia.

STRATEGICKÝ TROJUHOLNÍK

Bez dobrých vzťahov a väzieb sa pracuje ťažko. Dobrý primátor vie, že musí budovať a udržiavať úzke väzby všetkými smermi.
Pre trvalo udržateľnú budúcnosť je životne dôležité vytvoriť a udržiavať spojenie medzi zamestnávateľmi, vzdelávacou štruktúrou mesta a vedením mesta. Tak, aby sme boli schopní vybalansovať vzťahy všetkých troch súčastí trojuholníka, aby boli schopné efektívne navzájom spolupracovať a zlepšiť v konečnom dôsledku život obyvateľov mesta.
Napríklad bilingválne vzdelávanie v meste je podmienkou pre úspešnú komunikáciu so zahraničnými investormi v industriálnom sektore. Na druhej strane v úzkej koordinácii s mestom komunikovať prínos priemyslu pre mesto cez ich programy spoločenskej zodpovednosti a vytvoriť im priestor na ich realizáciu v meste. Úlohou mesta je vytvoriť základňu, na ktorej by takéto spojenie vedelo fungovať a ďalej sa zlepšovať, nakoľko kvalitatívne rozširovanie industrie je zárukou pre budúcnosť a rozvoj mesta.

ŠPORT

Ako bývalý profesionálny športovec a človek pochádzajúci z rodiny, ktorá celé dekády pracovala v organizačných štruktúrach športu v Skalici, viem, že Skalica potrebuje Mestskú športovú halu, ktorá bude využívaná klubmi a organizáciami k plno­ hodnotnému rozvoju a kvalitatívnemu napredovaniu športovcov.
Šport a športoviská v našom meste majú slúžiť všetkým obyvateľom. Presadzujeme myšlienku športovísk otvorených pre verejnosť v rámci novej koncepcie športu v meste a jednotného, plánovaného a systematického rozvoja.