TURIZMUS, VINÁRSTVO, CYKLISTIKA

História vinohradníctva v Skalici

Vinohradnícka kultúra je v Skalici veľmi silne zakorenená. V rámci histórie mesta predstavuje táto oblasť poľnohospodárstva už tradičné odvetvie so silným prepojením na symboliku mesta a buduje povedomie jeho obyvateľov. Skalica je známa hlavne produkciou červeného vína, pričom najznámejší je Skalický rubín. Skalické vinohrady vytvárajú identitu Skalice už pri vstupe, ako aj pri pohľade z mesta. Začiatky vinohradníckej kultúry sú písomne doložené v dokumentoch už z 15. storočia, avšak je pravdepodobné, že samotné pestovanie tu bolo už pred týmto obdobím. V 18. storočí boli dokonca príjmy z tejto činnosti vyššie ako z väčšiny remesiel. Tradícia vinohradníctva sa rozvíjala aj v neskoršom období a je živá dodnes.

Súčasný stav vinohradníctva & vinohradov

Skalica je, ako pre Skaličanov, tak aj pre ostatných obyvateľov Slovenska, kráľovským mestom, silne spätným, okrem iných kultúrnych a historických hodnôt, práve s vinohradníctvom. Krása našich viníc, nádherné prostredie predhoria Bielych Karpát, kvalitné skalické víno – to sú dôvody, prečo stále viac obyvateľov vyhľadáva oblasť vinohradov aj na celoročné bývanie. Takisto obyvatelia iných miest tu nachádzajú svoje útočisko, či už vo forme rekreačného alebo už spomínaného celoročného bývania. A práve v tejto oblasti čelíme viacerým výzvam, ktoré nie sú v súčasnej dobe riešené trvalými a udržateľnými spôsobmi. Oblasť vinohradov je častokrát znečistená odpadom, nedisponuje požadovanou infraštruktúrou a ani podmienkami vhodnými pre ďalší rozvoj turizmu. Kopec Vintoperk disponuje čím ďalej menšími zásobami vody, čo v kombinácií s nedostatočným zabezpečením vodnej infraštruktúry zhoršuje podmienky pre vinohradníkov.

Navrhované riešenia

Všetci Skaličania sú právom hrdí na kultúrne a historické bohatstvo nášho mesta. Vnímame ako mrhanie dostupnými možnosťami nevyužitie plného potenciálu našich vinohradov, ako aj chýbajúcu podporu našim vinohradníkom v ich zaslúženej činnosti. Navrhujeme trvalo udržateľné zlepšenie súčasných podmienok, ktore nielen preklenie dočasné prekážky, ale nastálo odstráni nedostatky, ktoré nám bránia v ďalšom rozvoji vinohradníctva, a to v troch hlavných oblastiach:
  1. Dotiahnutie pitnej vody do oblastí viníc – priamy prístup k zásobám pitnej vody umožní ďalší rozvoj vinohradníctva a dlhodobo vyrieši problém znižujúcich sa zásob na Vintoperku. Udržanie vysokej kvality produktov je prvoradým cieľom našich vinohradníkov a možnosťou prilákania ďalších turistov do oblasti našich viníc.
  2. Vybudovanie dopravnej infraštruktúry v oblasti cestnej a cyklistickej premávky – kvalitná cestná a cyklistická infraštruktúra dokáže prilákať návštevníkov, ako aj zatraktívniť oblasť vinohradov. Dotiahnutie cyklistickej trasy do oblasti vinohradov je zároveň podporou športového vyžitia pre všetkých lokálnych obyvateľov, ako aj turistov. V spojitosti s výbavou vínnych búd dokážeme prepojiť turizmus s vinárskou tradíciou a kultúrou.
  3. Vytvorenie využiteľného mobiliáru – pomerne finančne nenáročnou, ale zato veľmi efektívnou metódou na vytvorenie zapamätateľného zážitku s našimi vinohradmi, je vytvorenie využiteľného mobiliáru, ktorý umožní návštevníkom oblasti a hlavne milovníkov vína vychutnať si pohárik nášho kvalitného vína. Prítomnosť vinárov v ich prirodzenom prostredí vinohradov a súčasné prepojenie na turizmus je tým správnym spôsobom, ako podčiarknuť a zdôrazniť našu oprávnenú hrdosť na túto oblasť poľnohospodárstva.
  4. Vybudovanie turistickej vyhliadkovej veže – zatraktívnenie chránenej oblasti Vintoperk spolu s poskytnutím jedinečného zážitku z výhľadu na oblasť vinohradov je návrhom na ďalšie zviditeľnenie oblasti nielen pre domácich ale aj zahraničných turistov. Vybudovaním vyhliadkovej veže poskytujúcej pohľad na vinohrady z vtáčej perspektívy dokážeme posilniť lokálny turizmus a zároveň v spojitosti s vyššie uvedenými bodmi, poskytnúť jedinečný zážitok záujemcom. Veža, napríklad v tvare vínnej fľaše, súdka na víno alebo podobnej symboliky by bola symbolom oblasti, pričom zasadením vysvieteného nápisu s názvom Skalický rubín by predstavovala nielen znak našej úcty k lokálnej tradícií ale aj zaujímavú turistickú atrakciu pre všetkých ostatných.
Obdobné riešenia v danej oblasti nie sú inovatívnymi novinkami a v okolitých mestách predstavujú nástroj plne využitého potenciálu v danej oblasti. Inšpiráciu môžeme čerpať aj z infraštruktúrnej vybavenosti vinohradov na južnej Morave, kam chodia práve aj naši slovenskí turisti alebo z turistických atrakcií ako Čajka v oblakoch v Bojniciach, Kamzík v Bratislave alebo vyhliadková veža Poľana na Myjave, ktoré práve plnia cieľ, ktorý chceme dosiahnuť takisto v našej Skalici. Vyhliadkové veže máme v okolí Holíča, Gbeloch alebo Uníne.
Prostredníctvom navrhovaných riešení chceme v prvom rade zlepšiť a skvalitniť podmienky pre vinohradníkov, zatraktívniť vinohradníctvo pre obyvateľov Skalice aj pre návštevníkov a zároveň povýšiť vínnu turistiku na udržateľnú súčasť nášho skalického dedičstva, nie iba ako bod pre tematické podujatia.